130006781100

تجهیزات شبکه

سوئیچ ۲۴ پورت گیگ PoE هوشمند ایزی گیگز

سوئیچ 24 پورت گیگ PoE هوشمند ایزی گیگز

PN: 1401-26GPS easyGIGS
سوئیچ ۸ پورت گیگ PoE لایه ۲ ایزی گیگز

سوئیچ 8 پورت گیگ PoE لایه 2 مدیریتی ایزی گیگز

PN: 2451-10GPS easyGIGS
سوئیچ ۲۴ پورت گیگ غیر مدیریتی ایزی گیگز

سوئیچ 24 پورت گیگ غیر مدیریتی ایزی گیگز

PN: 1201-24G easyGIGS
سوئیچ ۸ پورت گیگ PoE هوشمند

سوئیچ 8 پورت گیگ PoE هوشمند

PN: EasyGIGS 1401-10GP
پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 10m

پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 10m

70,000 تومان
68,000 تومان
پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 5m

پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 5m

45,000 تومان
40,000 تومان
پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 1m

پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 3m

30,000 تومان
27,000 تومان
پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 1m

پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 2m

25,000 تومان
22,000 تومان
پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 1m

پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 1m

20,000 تومان
16,000 تومان
پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 0/5m

پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 0/5m

15,000 تومان
13,000 تومان
پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 0/3m

پچ کورد بلدن Cat6 UTP CCA 0/3m

15,000 تومان
13,000 تومان