00

منبع تغذیه و هیت سینک

هیت سینک اچ پی HPE Heatsink 1U high performance For DL360 G10 Server با پارت نامبر 872453-001

هیت سینک اچ پی HPE 1U high performance For DL360 G10

PN: 872453-001
هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen9 High Performance

هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen10 High Performance

PN: 871246-B21
هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen9 High Performance

هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen9 High Performance

PN: 795235-B21
هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen9 Standard

هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen10 Standard

PN: 872452-001
هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen9 Standard

هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen9 Standard

PN: 775403-001
فن اچ پی ای مدل DL360 Gen9 Standard

فن اچ پی DL360 Gen10 High Performance Temperature

PN: 871244-B21
فن اچ پی ای مدل DL360 Gen9 Standard

فن اچ پی ای مدل DL360 Gen10 Standard Fan Kit

PN: 875283-001
فن اچ پی ای مدل DL360 Gen9 Standard

فن اچ پی DL360 Gen9 High Performance Temperature

PN: 766201-B21
فن اچ پی ای مدل DL360 Gen9 Standard

فن اچ پی ای مدل DL360 Gen9 Standard

PN: 775415-001
هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen9 High Performance

هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen10 High Performance

PN: 826720-B21
فن اچ پی ای مدلDL380 Gen9 Standard

فن اچ پی ای مدل DL380 Gen10

PN: 867810-B21
هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen9 Standard

هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen10 Standard

PN: 873593-B21