0100

سی پی یو سرور اینتل گلد

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 6248

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 6248

PN: P02514-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Gold 5120

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 6252

PN: p02516-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Gold 5120

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 6240

PN: P02509-B21
پردازنده اینتل مدل 5218 Xeon GOLD

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 6230

PN: P02502-B21
پردازنده اینتل مدل 5218 Xeon GOLD

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon GOLD 5218

PN: p02498-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Gold 5120

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Gold 6150

PN: 826884-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Gold 5120

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Gold 6140

PN: 826878-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Gold 5120

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Gold 6130

PN: 826866-B21
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Gold 5120

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Gold 5120

PN: 826856-B21