هارد GOLD

هارد وسترن دیجیتال مدلGOLDظرفیت4ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلGOLDظرفیت4ترابایت

PN: WD4003FRYZ
هارد وسترن دیجیتال مدلGOLDظرفیت3ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلGOLDظرفیت3ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلGOLDظرفیت1ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلGOLDظرفیت1ترابایت

PN: WD1005FBYZ
هارد وسترن دیجیتال مدلGOLDظرفیت2ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلGOLDظرفیت2ترابایت

PN: WD2005FBYZ

هارد GOLD