خانواده سیلور (Silver)

سی پی یو زئون اینتل Intel Xeon Silver 4214 با پارت نامبر P02493-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon silver 4214

PN: P02493-B21
سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon Silver 4210 با پارت نامبر P02492-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4210

PN: P02492-B21
سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4210R با پارت نامبر 168256-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4210R

PN: 168256-B21
سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4116 با پارت نامبر 826852-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4116

PN: 826852-B21
سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4114 با پارت نامبر 826850-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4114

PN: 826850-B21
سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4112 با پارت نامبر 873647-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4112

PN: 873647-B21
سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4110 با پارت نامبر 826846-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon Silver 4110

PN: 826846-B21