سری v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2670v2 با پارت نامبر 718057-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2670v2

PN: 718057-B21
سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2660 V2 با پارت نامبر715217-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2660 v2

PN: 715217-B21
سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2696v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2696v2

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2695v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v2

PN: 683622-001
سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2697v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v2

PN: ۷۳۳۶۲۸-۰۰۱
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2690v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2690v2

PN: 712504-B21
سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2695v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2695v2

PN: ۷۳۳۶۲۹-۰۰۱
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2680v2

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2680v2

PN: 733625-001
سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2650v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2650v2

PN: 712726-B21
پردازنده اینتل CPU Intel Xeon E5-2620 V2 با پارت نامبر 683615-001

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2620v2

PN: 683615-001