سری v3

سی پی یو اینتل 2680 v3

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2680v3

PN: 762766-B21
2,180,000 تومان
پردازنده اینتل مدل Xeon E5-2697 v3

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2697v3

PN: 755402-B21
سوکتی که از آن جهت اتصال سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2699v3 با پارت نامبر 781915-B21

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2699v3

PN: 781915-B21
سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v3

PN: 719056-B21
سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2695v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2695v3

PN: 762760-B21
سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2690v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2690v3

PN: 719044-B21
سی پی یو زئون CPU Intel Xeon E5-2670v3 با پارت نامبر 719046-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2670v3

PN: B21-719046
سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2650v3

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2650v3

PN: 719048-B21
سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2630v3 با پارت نامبر 719050-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2630v3

PN: 719050-B21
سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2620v3 با پارت نامبر 719051-B21

سی پی یو سرور اینتل Intel Xeon E5-2620v3

PN: 719051-B21