19000001900000

اسمارت کنترلر اچ پی

ریل کیت اچ پی RAIL KIT H3C DL380 2UNIT LFF

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل Smart Array E208i-a SR 12G SAS

اسمارت کنترلر اچ پی p420/1GB fbwc low profile

PN: 631670-B21
اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل Smart Array P840/4GB FBWC 12Gb 2-ports Internal SAS

اسمارت کنترلر اچ پی P824i-p MR 12G SAS PCIe

PN: 870658-B21
Smart Array P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل P816i-a SR 12G SAS

PN: 804338-B21
اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل Smart Array E208i-a SR 12G SAS

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل E208i-a SR 12G SAS

PN: 804326-B21
اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل H240ar 12Gb 2-ports Int Smart Host Bus Adapter

اسمارت کنترلر اچ پی P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS

PN: 726825-B21
اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل Smart Array E208i-a SR 12G SAS

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل P840ar 2GB FBWC 12Gb

PN: 843199-B21
Smart Array P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS

اسمارت کنترلر اچ پی P420/2G FBWC 6Gb

PN: 631671-B21
Smart Array P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS

اسمارت کنترلر اچ پی ای مدل H241 12Gb 2-ports Ext Bus

PN: 726911-B21
Smart Array P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS

اسمارت کنترلر اچ پی H240 ar/12G 2port

PN: 726757-B21