6000003160000

خرید کارت شبکه FLRاچ پی ایاچ پی ای

کارت شبکه سرور اچ پی HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter با پارت نامبر 647594-B21

کارت شبکه سرور اچ پی HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter

PN: 647594-B21
3,160,000 تومان
کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter با پارت نامبر 629135-B21

کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter

PN: 629135-B21
600,000 تومان