خرید کارت شبکه FLR

کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-T Adapter با پارت نامبر 817745-B21

کارت شبکه سرور HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-T Adapter

PN: 817745-B21
کارت شبکه سرور اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter با پارت نامبر 647581-B21

کارت شبکه سرور اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter

PN: 647581-B21
کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter با پارت نامبر 665243-B21

کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter

PN: 665243-B21
کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter با پارت نامبر 811546-B21

کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter

PN: 811546-B21