00

رم سرور

رم سرور اچ پی

رم سرور اچ پی HP 32GB Quad Rank x4 PC3L-10600

PN: 647903-B21
رم سرور اچ پی

رم سرور اچ پی HP 32GB Quad Rank x4 PC3L-8500

PN: 627814-B21
رم سرور اچ پی ای 8GB Single Rank x8 DDR4-2400

رم سرور اچ پی HP/HPE 32GB Quad Rank x4 PC3-14900L

PN: 708643-B21
رم سرور اچ پی ای 8GB Single Rank x8 DDR4-2400

رم سرور اچ پی HP/HPE 16GB Dual Rank x4 PC3L-12800R

PN: 713985-B21
رم سرور اچ پی HP/HPE 16GB Dual Rank x4 DDR4-2133 LRDIMM با پارت نامبر 726720-B21

رم سرور اچ پی HP/HPE 16GB Dual Rank x4 DDR4-2133 LRDIMM

PN: 726720-B21
رم سرور اچ پی ای 8GB Single Rank x8 DDR4-2400

رم سرور اچ پی HP/HPE 8GB Dual Rank x4 PC3L-12800R

PN: 713983-B21
رم سرور اچ پی HP 8GB Dual Rank x4 PC3-12800R با پارت نامبر 690802-B21

رم سرور اچ پی HP 8GB Dual Rank x4 PC3-12800R

PN: 690802-B21
رم سرور اچ پی

رم سرور اچ پی HP 16GB Dual Rank x4 PC3L-10600

PN: 627812-B21
رم سرور اچ پی

رم سرور اچ پی HP 8GB Dual Rank x4 PC3-10600

PN: 500662-B21
رم سرور اچ پی ای 8GB Single Rank x8 DDR4-2400

رم سرور اچ پی HP 4GB Dual Rank x4 PC3-10600

PN: 500658-B21
رم سرور اچ پی HP/HPE 8GB Dual Rank x4 PC3-14900R با پارت نامبر 708639-B21

رم سرور اچ پی HP/HPE 8GB Dual Rank x4 PC3-14900R

PN: 708639-B21
رم سرور اچ پی HP/HPE 8GB Single Rank x8 DDR4-2400 با پارت نامبر 805347-B21

رم سرور اچ پی HP/HPE 8GB Single Rank x8 DDR4-2400

PN: 805347-B21