40000012500000

سی پی یو اینتل

سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E52697v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v4

PN: 817963-B21
12,500,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2690v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2690v4

PN: 817959-B21
10,200,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2667 v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v3

PN: 719056-B21
7,000,000 تومان
پردازنده اینتل مدل Xeon E5-2697 v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v3

PN: 755402-B21
5,800,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2695v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2695v3

PN: 762760-B21
4,500,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2650v4

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2650v4

PN: 817943-B21
4,100,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E52697 v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2697v2

PN: ۷۳۳۶۲۸-۰۰۱
3,700,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2695v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2667v2

PN: 683622-001
3,200,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2680v2

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2680v2

PN: 733625-001
2,500,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2650v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2650v3

PN: 719048-B21
1,800,000 تومان
سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2620v3

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2620v3

PN: 719051-B21
600,000 تومان
پردازنده اینتل CPU Intel Xeon E5-2620 V2 با پارت نامبر 683615-001

سی پی یو سرور اینتل CPU Intel Xeon E5-2620v2

PN: 683615-001
400,000 تومان