0100

قیمت کارت شبکه FLBاچ پی ای

کارت شبکه سرور اچ پی HPE FlexFabric 10Gb 2-port 536FLB Adapter با پارت نامبر 766490-B21

کارت شبکه سرور اچ پی HPE FlexFabric 10Gb 2-port 536FLB Adapter

PN: 766490-B21
کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 10Gb 2-port 560FLB Adapter با پارت نامبر 655639-B21

کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 10Gb 2-port 560FLB Adapter

PN: 655639-B21