00

منبع تغذیه

منبع تغذیه اچ پی ای  مدل 800W – 1000W Redundant Hot Plug

منبع تغذیه اچ پی800W – 1000W Redundant Hot Plug

PN: 399771-B21
منبع تغذیه اچ پی ای مدل 750W Common Slot Platinum Hot Plug

منبع تغذیه اچ پی 750W Common Slot Platinum Hot Plug

PN: 656363-B21
منبع تغذیه اچ پی ای مدل 460W Common Slot Platinum Hot Plug

منبع تغذیه اچ پی ای 460W Common Slot Platinum Hot Plug

PN: 656362-B21
منبع تغذیه اچ پی ای مدل 1400W Flex Slot Platinum Hot Plug

منبع تغذیه اچ پی 1400W Flex Slot Platinum Hot Plug

PN: 720620-B21
منبع تغذیه اچ پی ای مدل 800W Flex Slot Platinum Hot Plug

منبع تغذیه اچ پی ای مدل 800W Flex Slot Platinum Hot Plug

PN: 720479-B21
منبع تغذیه اچ پی ای مدل 500W Flex Slot Platinum Hot Plug

منبع تغذیه اچ پی 500W Flex Slot Platinum Hot Plug

PN: 720478-B21
منبع تغذیه اچ پی ای مدل 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen

منبع تغذیه اچ پی 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen

PN: 830272-B21
منبع تغذیه اچ پی ای مدل 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen

منبع تغذیه اچ پی 800W Flex Slot Platinum Low Halogen

PN: 865414-B21
منبع تغذیه اچ پی ای مدل 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen

منبع تغذیه اچ پی 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen

PN: 865408-B21