منبع تغذیه

منبع تغذیه سرور اچ پی HPE 750W Common Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit با پارت نامبر 656363-B21

منبع تغذیه سرور اچ پی HPE 750W Common Slot Platinum Plus Hot Plug

PN: 656363-B21
منبع تغذیه سرور اچ پی HP 460W Common Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit با پارت نامبر 656362-B21

منبع تغذیه سرور اچ پی HP 460W Common Slot Platinum Plus Hot Plug

PN: 656362-B21
منبع تغذیه سرور اچ پی HP/HPE 1400W Flex Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit با پارت نامبر 720620-B21

منبع تغذیه سرور اچ پی HP/HPE 1400W Flex Slot Platinum Plus Hot Plug

PN: 720620-B21
منبع تغذیه سرور اچ پی HP/HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit با پارت نامبر 720479-B21

منبع تغذیه سرور اچ پی HP/HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug

PN: 720479-B21
منبع تغذیه سرور اچ پی HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit با پارت نامبر 720478-B21

منبع تغذیه سرور اچ پی HPE 500W Flex Slot Platinum Power Supply

PN: 720478-B21
منبع تغذیه سرور اچ پی HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit با پارت نامبر 830272-B21

منبع تغذیه سرور اچ پی HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug

PN: 830272-B21
منبع تغذیه سرور اچ پی HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit با پارت نامبر 865414-B21

منبع تغذیه سرور اچ پی HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug

PN: 865414-B21
منبع تغذیه سرور اچ پی HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit با پارت نامبر 865408-B21

منبع تغذیه سرور اچ پی HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug

PN: 865408-B21