97000009700000

هارد سیگیت

هارد سیگیت EXOS ST14000nm001G ظرفیت 14 ترابایت

هارد سیگیت EXOS ST14000nm001G ظرفیت 14 ترابایت

PN: ST14000nm001G
9,700,000 تومان
هارد سیگیت EXOS ST8000NM0075 ظرفیت 8TB

هارد سیگیت EXOS ST8000NM0075 ظرفیت 8 ترابایت

PN: ST8000NM0075
هارد سیگیت EXOS ST4000NM003A ظرفیت 4 ترابایت

هارد سیگیت EXOS ST4000NM003A ظرفیت 4 ترابایت

PN: ST4000NM003A
اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 400GB

اس اس دی سیگیت مدل Nytro ظرفیت 400GB

PN: ST400FM0303
هارد سیگیت SKYHAWK ST2000VX008 ظرفیت 2 ترابایت

هارد سیگیت SKYHAWK ST2000VX008 ظرفیت 2 ترابایت

PN: ST2000VX008
هارد سیگیت SKYHAWK ST3000VX010 ظرفیت 3 ترابایت

هارد سیگیت SKYHAWK ST3000VX010 ظرفیت 3 ترابایت

PN: ST3000VX010
هارد سیگیت SKYHAWK ST4000VX007 ظرفیت 4 ترابایت

هارد سیگیت SKYHAWK ST4000VX007 ظرفیت 4 ترابایت

PN: ST4000VX007
هارد سیگیت SKYHAWK ST6000VX0023 ظرفیت 6 ترابایت

هارد سیگیت SKYHAWK ST6000VX0023 ظرفیت 6 ترابایت

PN: ST6000VX0023
هارد سیگیت SKYHAWK ST8000VX0022 ظرفیت 8 ترابایت

هارد سیگیت SKYHAWK ST8000VX0022 ظرفیت 8 ترابایت

PN: ST8000VX0022
هارد سیگیت SKYHAWK ST10000VX0004 ظرفیت 10 ترابایت

هارد سیگیت SKYHAWK ST10000VX0004 ظرفیت 10 ترابایت

PN: ST10000VX0004
هارد سیگیت SKYHAWK ST1000VX005 ظرفیت 1 ترابایت

هارد سیگیت SKYHAWK ST1000VX005 ظرفیت 1 ترابایت

PN: ST1000VX005