هارد seagate

هارد سیگیت Cheetah ST3600057SS ظرفیت 600 گیگابایت

هارد سیگیت Cheetah ST3600057SS ظرفیت 600 گیگابایت

PN: ST3600057SS
سیگیت Constellation ST6000NM0034 ظرفیت 6 ترابایت

سیگیت Constellation ST6000NM0034 ظرفیت 6 ترابایت

PN: ST6000NM0034
هارد سیگیت EXOS ST10000NM0096 ظرفیت 10 ترابایت

هارد سیگیت EXOS ST10000NM0096 ظرفیت 10 ترابایت

PN: ST10000NM0096
هارد سیگیت EXOS ST8000NM001A ظرفیت 8 ترابایت

هارد سیگیت EXOS ST8000NM001A ظرفیت 8 ترابایت

PN: ST8000NM001A
هارد سیگیت EXOS ST12000NM0027 ظرفیت 12 ترابایت

هارد سیگیت EXOS ST12000NM0027 ظرفیت 12 ترابایت

PN: ST12000NM0027
هارد سیگیت EXOS ST8000NM0055 ظرفیت 8 ترابایت

هارد سیگیت EXOS ST8000NM0055 ظرفیت 8 ترابایت

PN: ST8000NM0055
هارد سیگیت EXOS ST4000NM002A ظرفیت 4 ترابایت

هارد سیگیت EXOS ST4000NM002A ظرفیت 4 ترابایت

PN: ST4000NM002A
هارد سیگیت EXOS ST4000NM0035 ظرفیت 4 ترابایت

هارد سیگیت EXOS ST4000NM0035 ظرفیت 4 ترابایت

PN: ST4000NM0035
هارد سیگیت EXOS ST12000NM0007 ظرفیت 12 ترابایت

هارد سیگیت EXOS ST12000NM0007 ظرفیت 12 ترابایت

PN: ST12000NM0007
هارد سیگیت IronWolf ST8000NE0021 ظرفیت 8 ترابایت

هارد سیگیت IronWolf ST8000NE0021 ظرفیت 8 ترابایت

PN: ST8000NE0021
هارد سیگیت IronWolf ST4000VN008 ظرفیت 4 ترابایت

هارد سیگیت IronWolf ST4000VN008 ظرفیت 4 ترابایت

PN: ST4000VN008
هارد سیگیت IronWolf ST2000VN004 ظرفیت 2 ترابایت

هارد سیگیت IronWolf ST2000VN004 ظرفیت 2 ترابایت

PN: ST2000VN004