0100

هیت سینک اچ پی

هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen9 High Performance

هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen9 High Performance

PN: 795235-B21
هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen9 Standard

هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen9 Standard

PN: 775403-001
هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen9 High Performance

هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen10 High Performance

PN: 826720-B21
هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen9 Standard

هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen10 Standard

PN: 873593-B21
هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen9 High Performance

هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen9 High Performance

PN: 794947-B21
هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen9 Standard

هیت سینک اچ پی HPE DL380 Gen10 High Performance

PN: 826706-B21