0100

وسترن دیجیتال PURPLE

هارد وسترن دیجیتال مدلPURPLEظرفیت4ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلPURPLEظرفیت4ترابایت

PN: WD40PURX
هارد وسترن دیجیتال مدلPURPLEظرفیت3ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلPURPLEظرفیت3ترابایت

PN: WD30PURX
هارد وسترن دیجیتال مدل PURPLE ظرفیت 2ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدل PURPLE ظرفیت 2ترابایت

PN: WD20PURX
هارد وسترن دیجیتال مدلPURPLEظرفیت1ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلPURPLEظرفیت1ترابایت

PN: WD10PURX