کارت شبکه اچ پی

کارت شبکه سرور اچ پی 1Gb 4-port 331T NIC

کارت شبکه اچ پی 1GB 4PORT 366FLR BULK

PN: 665240-B21
1,250,000 تومان
1,100,000 تومان
کارت شبکه سرور اچ پی 10Gb 2port 530 SFP

کارت شبکه سرور اچ پی 10Gb 2port 562 SFP

PN: 727055-B21
کارت شبکه سرور اچ پی 10Gb 2port 530 SFP

کارت شبکه سرور اچ پی 10Gb 2port 530 SFP

PN: 652503-B21
کارت شبکه سرور اچ پی 10Gb 2port 530 SFP

کارت شبکه سرور اچ پی 10Gb 2port 560 SFP

PN: 665249-B21
کارت شبکه سرور اچ پی ای 10Gb 2port 530FLRT

کارت شبکه سرور اچ پی ای +10GB 2-Port 530FLR-SPF

PN: 647581-B21
سبد خرید