رفع ارور در سرورهای HPE ProLiant (ارورهای غیرعددی و صوتی)